Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?
ELPoz | PozMap | LHE | Lovec | EVPol | EVNar | Požičovňa

Elektronická Evidencia pozemkov združenia.

Softvér bol vytvorený za účelom zjednodušenia evidencie pozemkov vlastníkov Poľovníckych a Lesných združení, pozemkových spoločenstiev, Urbárov a Obecných úradov .
 Základnou platformou je databázový systém SQL, na ktorom bola postavená elektronická evidencia pozemkov.  
Jednou z najdôležitejších vlastnosti aplikácie ELPoz je spájanie vlastníkov združenia podľa rôznych identifikátorov. Úlohou aplikácie je správne rozpoznať rôzne typy identifikátorov a potom sa pokúsiť sumarizovať  čo najväčšie množstvo vlastníkov, aby ste získali ucelenú informáciu o vlastníctve jednotlivých vlastníkov či podielnikov. 
Medzi hlavné výhodu aplikácie patrí:
  • Aparát automatického a manuálneho spájania vlastníkov podľa analýzy vhodného identifikátora  (IČO, RČ, Dátum narodenia, Meno, Priezvisko, Adresa ... )
  • Prehľadná evidencia majetku združenia podľa zobrazenia (podľa vlastníkov, parciel, listov vlastníctva)
  • Množstvo rôznych zostáv a reportov podľa rôznych podmienok a filtrácií
  • Technológia automatického Importovania dát zo vstupných databáz z KÚ a ich kompatibilita z programom Katastrálneho úradu - WISKAN
  • Možnosť použiť prienik mapových podkladov na vymedzenie hranice vášho združenia – za pomoci  mapovej prezeračky GIS - PozMap2
  • Možnosť pracovať s viacerými katastrálnymi územiami (vymedzené licenciou)
  • Možnosť pracovať s viacerými združeniami súčastne (vymedzené licenciou)
  • Postupné dopracovávanie nových funkcií v rámci Aktualizácií software
  • modul pre pozemkové spločenstvá podľa nového zákona o pozemkových spoločenstvách.

Nový modul Pozemkové spoločestvá, poskytuje výstupy pre subjekty bez právnej aj s právnou subjektivitou, na ktoré sa vzťahuje nový zákon 97/2013 Z. z. zákon o pozemkových spoločenstvách.
Jedná sa o  subjekty, ktoré musia podľa §18 viesť zoznam podielnikov a sú povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
Rozširujúci modul software veľmi uľahčí zabezpečiť túto povinnosť a ešte mnohé iné funkcie okrem tlače zoznamu (aj do elektronickej podoby).


Ukončili sme vývoj modulu Porasty, ktorým sme  dosiahli ďalších požadovaných funkcionalít:

• Program bude pracovať aj s lesnými porastami
• Tie si dokáže načítať z grafického GIS prieniku a spojí ich s parcelami a vlastníkmi
• V tabuľke vlastníkov bude možnosť vybrať konkrétnych vlastníkov o ktorých máte záujem a program prepočíta ich majetok – parcely na porasty
• Software potom spočíta aj percentuálne zastúpenie vybraných vlastníkov v parcelách a porastoch
• Možnosť tlačiť viacero typy zostáv s porastami

Pre bližšie informácie o produkte  kliknite sem.

Ukážky možností a práce so softwarového produktu ELPoz.. 

Nastavenia aplikácie

Download testovacej verzie

downloads.png


Import dát z Kat. Uradu za možnosti použitia GIS prieniku máp.
ImportParcely-(1).JPG

Súhrnná evidencia vlastníkov
zmazVla.JPG

Rôzne tlačové zostavy
menu.JPG

ako napr. Tlač vlastníctva vlastníkov, zoznamov, listín ...
tlac-vlastnikov.JPG

Ukážka tlačovej zostavy
VLA_SPOJ_NEW.png 

Software umožňuje mnoho iných zostáv a výstupov pre potreby pozemkového spoločenstva, poľovného združenia, urbáru a pod.

Medzi inými vyberáme: vytlačenie zmúv, rôznych typov splnomocení, výnosov, listov vlastníctva,rôznych zoznamov parciel
a ostatných podkladov pre poz. spoločenstvá ako napr.: pozvánky, obálky, etikety na obálky ...     

Pre bližšie informácie o cenách kliknite na tento link pre presmerovanie na náš eShop

Pre bližšie kliknite sem. alebo nás kontaktujte na:

Tel.: Ing. Klanduch  +421 918 394 876,      Ing. Pizúr  +421 904 535745

E-mail: software@kanet.sk  alebo pizur@kanet.sk
 


  

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET